eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Przyznawanie dodatku mieszkaniowego.
Procedury dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Uznawanie wyroków zagranicznych.
Informacja w sprawie jubileuszy 50-lecia małżeństwa
Zmiana imienia i nazwiska
Wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Zezwolenie na prowadzenia robot w pasie drogowym.
Zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu.
Uzgodnienie planowanych robót.
Reklamy/obiekty budowlane.
Zajęcie pasa drogowego w celach rolniczo-ogrodowych, składowych, handlowych.
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.