Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Zatwierdzanie Geodezyjnych podziałów nieruchomości
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Zbywanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Wydawanie zgody na zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury technicznej
Ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego- służebności
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Zmiana najemcy lokalu mieszkalnego
Zaległości czynszowe - rozkładanie na raty/umarzanie
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji miejskiej
Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty za gospodarowanie odpadami
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
Udostępnienie danych z rejestru wyborców.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Procedury dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka