eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wydawanie zgody na zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury technicznej

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie działek gminnych w celu prowadzenia robót.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.).
  2. Zarządzenie Nr 10/15 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawne nieruchomości gruntowych z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości Gminy Stalowa Wola zawierający numery działek, obręb, jednostkę ewidencyjną, parametry projektowanej bądź istniejącej infrastruktury technicznej – rodzaj, długość, średnica, okres zajmowania powierzchni gruntu, metraż wybudowanego urządzenia wraz z pasem eksploatacyjnym, kto jest wykonawcą robót oraz nazwę inwestora – właściciela urządzeń (oryginał),
  2. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 z naniesionym przebiegiem inwestycji,
  3. Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów (lub szkic) z naniesionym zakresem terenu zajętego na czas realizacji inwestycji (oryginał),
  4. Warunki przyłączenia,
  5. Upoważnienie (oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową 17,00zł.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, litownie lub osobiście.

Termin realizacji

Załatwianie sprawy w formie umowy nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 41

Opłaty

Wysokość opłaty zostanie określona w umowie zgodnie z Zarządzenie Nr 10/15 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawne nieruchomości gruntowych z późniejszymi zmianami. Jej wysokość uzależniona jest od powierzchni zajmowanego gruntu.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 – Bank PKO BP w Stalowej Woli Nr 06102049130000920201174630 z dopiskiem – opłata skarbowa zaświadczenie (oryginał) . Wpłaty można dokonać w oddziale Banku PKO BP w Stalowej Woli ul. Wolności na podstawowe konto lub bezgotówkowo /przelewem/ na konto Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Telefon kontaktowy

156433418

E-mail

jdrabik@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Jakub Drabik

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.