eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
e Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpis obiektu hotelarskiego do ewidencji
Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta , w oparciu o zawartą z nim umowę
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
e Stypendia dla studentów
Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Program Stalowowolska Duża Rodzina
Wyprawka szkolna
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wydawanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
Sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
Rozgraniczenie nieruchomości
Zatwierdzanie Geodezyjnych podziałów nieruchomości
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd