eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
e Stypendia dla studentów
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Program Stalowowolska Duża Rodzina
Wyprawka szkolna
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wydawanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
Sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
Rozgraniczenie nieruchomości
Zatwierdzanie Geodezyjnych podziałów nieruchomości
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Zbywanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Wydawanie zgody na zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury technicznej
Ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego- służebności
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości gruntowych