eUrząd Miasta Stalowej Woli

Ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego- służebności

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie służebności.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (druk do pobrania w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami ul. Wolności 9, pokój nr 32 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek MGL-12.
  2. Załączniki:
  • 1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami wnioskowanej służebności,
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz której ma być ustanowiona służebność.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Termin: do 4 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

  1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych z daną transakcją podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

ebabula@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Elżbieta Babula

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy