eUrząd Miasta Stalowej Woli

Rozgraniczenie nieruchomości

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

Podstawa prawna

  1. Art. 29-39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
  2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 j.t.).
  3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywności (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości jednoznacznie wskazujący, które granice nieruchomości Wnioskodawcy mają być przedmiotem postępowania.
  2. Załączniki do wniosku – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z ksiegi wieczystej), wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym spornym odcinkiem granic.
  3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

W ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

  1. Opłata skarbowa:
  • od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

2. Wpłaty z tytułu opłat skarbowych można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, nr konta: 06102049130000920201174630.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

gdruzynska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Grażyna Drużyńska

Tryb odwoławczy

Od decyzji o rozgraniczenie służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu składane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy