Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Przyznawanie dodatku mieszkaniowego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Karta Dużej Rodziny
e Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek w celu pozyskania świadczenia Za życiem
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
e Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r i 2024r
Dodatek osłonowy 2024
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Uzyskaj dowód osobisty
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydawanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki / roszczenia z księgi wieczystej
Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL