eUrząd Miasta Stalowej Woli

Zmiana najemcy lokalu mieszkalnego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie podania o zmianę najemcy lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz.611).
  3. Uchwała nr XXXVII/730/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 08 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. woj. podkarpackiego z 2003 r. Nr 27 poz. 491 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • Podanie,
  • Zaświadczenia potwierdzające bieżące opłaty za zajmowany lokal.
  • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. Dochód, który zostanie wykazany w deklaracji winien być obliczony wg ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.2133). Należy pamiętać, że dokumenty na których podstawie został zadeklarowany dochód, należy przechowywać przez okres 3 lat.
  • Oświadczenia o stanie majątkowym wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu (dotyczy przeniesienia praw po śmierci dotychczasowego najemcy).
Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Sprawa jest załatwiana w terminie 30 dni od złożenia podania ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Miejsce załatwienia

Urząd miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

pok. 40

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433481

E-mail

rwojtanowicz@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Renata Wojtanowicz

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje – odpowiedź nie jest decyzją administracyjną.