eUrząd Miasta Stalowej Woli

Zatwierdzanie Geodezyjnych podziałów nieruchomości

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o podział nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek pisemny.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące) albo oświadczenie wnioskodawcy przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegająca podziałowi.
 4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z załącznikiem graficznym, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
 6. Ostateczne pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 7. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku - opinia biegłego zgodna z §4 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz.U.Nr 268 poz.2663)
 8. Pozwolenie na budowę w przypadku ar.95 pkt.1 u.g.n.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności poprawnego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi)- jeżeli powyższy dokument jest wymagany należy dołączyć:

 • protokół z przyjęcia granic,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne w księdze wieczystej.
 • mapę z projektem podziału,

9. W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ww. ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane. 10. W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej informacji, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości. 11. Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

W ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

gdruzynska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Grażyna Drużyńska

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. św. Barbary 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.