eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013.1).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)- dotyczy ZSZ.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)- dotyczy szkół branżowych.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311).

Wymagane dokumenty

Do wniosku pracodawca obowiązany jest dołączyć :

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Świadectwo pracy młodocianego pracownika,
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
 • Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszystkie załączane do wniosku dokumenty w formie kserokopii należy potwierdzić "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM"

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Zgodnie z Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2018. poz. 996 ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018. poz. 2096 ze zm.)

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowej Woli

Wydział Edukacji i Zdrowia

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

I piętro, pok.12

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433477

E-mail

ekotwica@stalowawola.pl, iwosk@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Kotwica Ewelina, Wosk Iwona

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018. poz. 2096 ze zm.).

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie przysługuje w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. W art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.