eUrząd Miasta Stalowej Woli

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Podstawa prawna

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65.).

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
  2. Załączniki:
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskodawcy.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Termin: do 5 miesięcy

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

  1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
  2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych z daną transakcją podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

ebabula@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Elżbieta Babula

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.