eUrząd Miasta Stalowej Woli

Zbywanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Podstawa prawna

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej (macierzystej), (druk do pobrania w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami ul. Wolności 9, pokój nr 32 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski MGL-14
  2. Załączniki:
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskodawcy
  • 1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami wnioskowanego terenu
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Termin: minimum 5 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, podziału geodezyjnego, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych z daną transakcją polegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

ebabula@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Elżbieta Babula

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy