eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
Zmiana najemcy lokalu mieszkalnego
Zaległości czynszowe - rozkładanie na raty/umarzanie
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Przydział lub zamiana lokalu mieszkalnego/socjalnego
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji miejskiej
Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty za gospodarowanie odpadami
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I i II)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta , w oparciu o zawartą z nim umowę
Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpis obiektu hotelarskiego do ewidencji
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Nadanie/zmiana numeru PESEL
Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały bądź czasowy
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego