eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Zbywanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Wydawanie zgody na zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury technicznej
Ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego- służebności
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości gruntowych
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Zmiana najemcy lokalu mieszkalnego
Zaległości czynszowe - rozkładanie na raty/umarzanie
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Przydział lub zamiana lokalu mieszkalnego/socjalnego
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji miejskiej
Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty za gospodarowanie odpadami
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I i II)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów