eUrząd Miasta Stalowej Woli

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu.

Podstawa prawna

  1. Art. 18, art. 43 do art. 50 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 poz. 256 j. t.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd bądź wygaśnięcie trwałego zarządu.
  2. Kopia mapy zasadniczej.
  3. Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
  4. Do wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu winna być dołączona zgoda organu nadzorującego jednostkę.
  5. Czas na jaki trwały zarząd ma być ustalony.
  6. Cel na jaki nieruchomość ma zostać oddana w trwały zarząd.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Termin: 2 miesiące, w przypadku konieczności podziału nieruchomości termin może ulec przesunięciu.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

gdruzynska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Grażyna Drużyńska

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. św. Barbary 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy