Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU
DO PORTALU E-URZAD.STALOWAWOLA.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego Portalu e-urząd prowadzonego przez Gminę Stalowa Wola.
 2. Przed rozpoczęciem z korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniem jego przyjęcia.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019 roku do czasu jego zmiany.
 4. Usługi doręczone do Urzędu za pośrednictwem Portalu przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Urząd.

DEFINICJE:
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Gmina – Gmina Stalowa Wola z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25, REGON: 830 409 086.
 2. Urząd – Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 000 42 02, REGON: 000 593 000.
 3. Portal – system teleinformatyczny, zgodny z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, będący własnością Gminy, dostępny pod adresem: https://e-urzad.stalowawola.pl zapewniający dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Urząd.
 4. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Gminą w ramach Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konto – zespół indywidualnych i niepowtarzalnych cech identyfikujących Użytkownika na Portalu w szczególności jego login, hasło, dane osobowe lub dane identyfikujący inny podmiot niż osoba fizyczna, adres e-mail itp.
 6. Płatność on-line – usługa udostępniona na Portalu na warunkach określonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. w „Regulaminie usługi PayByNet”, dostępnym na stronie: https://pbn.paybynet.com.pl/PayByNet/images/RegulaminPayBynet.pdf
 7. Profil zaufany – bezpłatny środek identyfikacji elektronicznej umożliwiający podpisywanie podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.
 8. Podpis zaufany – Profil zaufany uzupełniony o pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 9. Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

CEL FUNKCJONOWANIA I DOSTĘPNOŚĆ PORTALU:

 1. Portal powstał w ramach projektu pod nazwą: „Projekt Cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” w celu świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy usług drogą elektroniczną umożliwiających Użytkownikom interaktywne wypełnianie wniosków i formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, a także w celu informowania mieszkańców Gminy o trybie i sposobie realizacji usług przez Urząd.
 2. Gmina dołoży wszelkich starań, aby Portal był dostępny i w pełni funkcjonalny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Wszelkie awarie w funkcjonowaniu serwisu Gmina będzie się starać usunąć w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Gmina zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania Portalu celem parametryzacji i konserwacji. Czas tych prac będzie dobierany w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.
 4. Portal jest dostępny na wszystkich urządzeniach posiadających dostęp do sieci Internet które wyposażone są w przeglądarkę Internetową. Zgodnie z zaleceniami producenta zaleca się stosowanie przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU:

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także przepisów Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu bądź działań Użytkownika naruszających prawo bądź dobre obyczaje, Gmina może zablokować lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do Portalu. Wówczas Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożnością skorzystania z Portalu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urząd, na Konto Użytkownika w Portalu: Urzędowych Poświadczeń Odbioru, dokumentów elektronicznych, powiadomień i notyfikacji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Konta w Portalu.
 3. Dokumenty składane za pośrednictwem Portalu uważa się za doręczone do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w skrzynce kontaktowej Urzędu.

PŁATNOŚCI:

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest darmowe, jednakże realizacja niektórych usług może wymagać wniesienia opłaty określonej odrębnymi przepisami prawa.
 2. Jeśli udostępniono taką funkcjonalność, płatność za realizację usług, o których mowa w pkt. 1 można wykonać za pośrednictwem Płatności on-line, w pozostałych przypadkach należy dokonać płatności w innej formie, a do usługi wymagającej wniesienia opłaty należy dołączyć skan lub plik zawierający potwierdzenie dokonania opłaty.

RODZAJE KONT:

 1. Konta Użytkowników na Portalu rozpoznawane są za pomocą numeru PESEL lub NIP/REGON. Tylko konta zawierające poprawne numery można aktywować i weryfikować.
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto zwykłe oraz jedno konto założone za pośrednictwem Profilu zaufanego. Zaleca się jednakże dokonanie wyboru rodzaju posiadanego konta. Urząd będzie doręczał odpowiedzi oraz inne dokumenty na to konto, z którego został wysłany wniosek/formularz.
 3. Konta na Portalu podzielone są na 2 grupy:
 1. Konta zwykłe podzielone są na 2 kategorie:
 1. Konta zwykłe obu kategorii po przejściu procesu rejestracji są nieaktywne i wymagają weryfikacji. Aby zweryfikować Konto należy udać się do Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (pok. Nr 1) i po wylegitymowaniu się dowodem osobistym, a w przypadku osób prawnych również stosownym dokumentem poświadczającym możliwość reprezentowania podmiotu konto zostanie aktywowane i zweryfikowane.
 2. Założenie Konta za pośrednictwem Profilu zaufanego polega na zalogowaniu się do Portalu za pośrednictwem Profilu zaufanego. Konto od razu jest aktywowane i weryfikowane bez konieczności wizyty w Urzędzie.
 3. Po założeniu konta dowolnego typu i jego aktywowaniu i zweryfikowaniu Użytkownik powinien przejść do sekcji „Moje konto” i uzupełnić dane adresowe. Dane te będą wstawiane w odpowiednie pola formularzy elektronicznych, jeśli taka funkcjonalność w danej usłudze została przewidziana.
 4. Portal zapewnia również możliwość przekierowania na stronę Internetową umożliwiającą założenie Profilu zaufanego. Po wejściu na Portal należy przejść do procesu rejestracji Konta i wybrać opcję „Profil zaufany”.
 5. Ze względu na konieczność podpisywania większości e-usług zaleca się zakładanie kont za pośrednictwem Profilu zaufanego, a w przypadku, gdy Użytkownik go nie posiada wcześniejsze jego założenie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z prawem. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
 2. Gmina nie ponosi również odpowiedzialności za zrealizowaną usługę, jeżeli usługa ta została zlecona przez inną niż Użytkownik osobę w sytuacji, gdy Użytkownik nie stosował się do zasad opisanych w dziale „Warunki użytkowania Portalu”.
 3. Gmina dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągły dostęp do Portalu, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekroczenie terminu złożenia wniosku/informacji/deklaracji lub innego dokumentu terminowego w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Portalu lub jego czasowej niedostępności.

PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. Każdy użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika umowa o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Portalu wygasa i Użytkownik traci dostęp do Portalu.
 2. Użytkownik może zażądać usunięcia konta w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: cyfryzacja@stalowawola.pl W temacie wiadomości należy wpisać: „Usunięcie konta e-urząd”, a w treści podać swój nr PESEL. Wiadomości e-mail o innym temacie lub o innej treści będą ignorowane.
 3. Reklamacje na funkcjonowanie Portalu rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacje należy wnosić na adres: Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37 450 Stalowa Wola.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37 450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7.
 3. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej http://bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta DANE TELEADRESOWE URZĘDU,
  e-mail: iod@stalowawola.pl, tel.: 15 643 35 71.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków składanych za pośrednictwem Portalu.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 7. Posiadasz prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.


Stalowa Wola, dnia 01 marca 2019 roku