eUrząd Miasta Stalowej Woli

Stypendia dla studentów

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie stypendium przez studenta.

Podstawa prawna

Uchwała Nr LX/868/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 marca 2014 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 5039 z 27 listopda 2018 r.).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyznane stypendium dla studenta pierwszego roku.
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta drugiego i kolejnych lat.
  • Wzory wniosków określają załączniki do uchwały wymienionej w punkcie 2.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Wystawienie decyzji administracyjnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018.poz. 2096 ze zm.)

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Wydział Edukacji i Zdrowia

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

I piętro, pok.12

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433477

E-mail

ekotwica@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Ewelina Kotwica

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.