Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
e Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu, umorzenie należności podatkowej
e Umorzenia i rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami
e Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat z tytułu podatków.
e Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
e Wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z zobowiązania złożonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e Zgłaszanie zapytań do radnych miejskich.
e Wniosek o dofinansowanie akcji edukacyjnych
e Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej.