eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
Nadanie/zmiana numeru PESEL
Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały bądź czasowy
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
Wpisanie do stałego rejestru wyborców
Udostępnienie danych z rejestru wyborców.
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców (osobowo-adresowych)
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy
Dopisanie do spisu wyborców
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Informacja w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego