eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
Wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
Wnioskowanie o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Wnioskowanie o sporządzenie lub o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Uzyskaj dowód osobisty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
e Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu, umorzenie należności podatkowej
e Umorzenia i rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami
e Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat z tytułu podatków.
e Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
e IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
e DL-1 Deklaracja na podatek leśny
e Wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z zobowiązania złożonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
e Wniosek o udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola
e IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
e Zgłaszanie zapytań do radnych miejskich.
e Wniosek o dofinansowanie akcji edukacyjnych