Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Procedury dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Uznawanie wyroków zagranicznych.
Informacja w sprawie jubileuszy 50-lecia małżeństwa
Zmiana imienia i nazwiska
Wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Zezwolenie na prowadzenia robot w pasie drogowym.
Zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu.
Uzgodnienie planowanych robót.
Reklamy/obiekty budowlane.
Zajęcie pasa drogowego w celach rolniczo-ogrodowych, składowych, handlowych.
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty za zezwolenia na alkohol.
Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zaposów napojów alkoholowych.
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
e Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu, umorzenie należności podatkowej