Sprzedaż lokali mieszkalnych

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.)
 2. Uchwała nr LV/686/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2022 r .w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stalowa Wola.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego opisany i potwierdzony przez Zakład Administracji Budynków.
 2. Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego(oryginał pozostaje w dokumentach).
 3. Wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe)do wglądu.
 4. Wypis z rejestru lokali (Starostwo Powiatowe) do wglądu.
 5. Wypis z rejestru budynków (Starostwo Powiatowe ) do wglądu.
 6. Wyciąg z operatu szacunkowego wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.
 7. Szkic poziomy lokalu mieszkalnego oraz piwnicy jeżeli jest ona przynależna do lokalu wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.
 8. Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego o samodzielności lokalu.
 9. Zaświadczenie o samodzielności sprzedawanego lokalu.
 10. Dowód wpłaty za wykupywany lokal mieszkalny.
 11. Akt notarialny dotyczący wykupu lokalu (oryginał + 2 kopie ).
 12. Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o dokonanym wpisie.
 13. Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na poczet udzielonej bonifikaty.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Cała procedura trwa około cztery miesiące ( zgodnie z wymogami ustawowymi ).

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

Pok. 35

Telefon kontaktowy

156433435

E-mail

aczech@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Anna Czech

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR - General Data Protection Regulation – tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7, zwany dalej Administratorem.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail: iod@stalowawola.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. Związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa — ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późn. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwała nr LV/686/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2022 r .w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stalowa Wola.
 2. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową (hosting poczty elektronicznej);
  3. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie w celach archiwalnych/kontrolnych – przez okres zgodny z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz naszym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.
 2. Jeżeli uważa Pan/Pani, że naruszone zostały zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Co do zasady podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z w/w aktów prawnych. Odmowa podania danych uniemożliwi wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.

Tutaj dowie się Pan/Pani więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.