Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Telefon kontaktowy 15 643 34 35

E-mail aczech@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa Anna Czech

Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na posiadanie psa rasy groźnej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z dokumentem potwierdzającym rasę psa.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Przewidywany termin załatwienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 35

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 82 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank PKO BP w Stalowej Woli Nr 06102049130000920201174630.

Telefon kontaktowy

15 643 34 35

E-mail

aczech@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Anna Czech

Tryb odwoławczy

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.

Informacje dodatkowe

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu

7) rottweiler;

8)akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@stalowawola.pl
 2. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:
 1. związanych z wydawaniem rozstrzygnięć w sprawie wydania zezwolenia, cofnięcia zezwolenia w sprawie prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną (wydawanie decyzji, prowadzenie postępowań oraz inne sprawy związane z przedmiotem postępowania), co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi właściwymi aktami prawnymi;
 2. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową (hosting poczty elektronicznej);
  3. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie w celach archiwalnych/kontrolnych – przez okres zgodny z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz naszym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.
 2. Jeżeli uważa Pan/Pani, że naruszone zostały zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Co do zasady podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z w/w aktów prawnych. Odmowa podania danych uniemożliwi wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.

Tutaj dowie się Pan/Pani więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.