Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Telefon kontaktowy

(15) 643 34 85

E-mail

ukolek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek

Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do organu właściwego w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390).

Wymagane dokumenty

  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS, KRUS.
  • Oświadczenie o wniesieniu/nie wniesieniu odwołania do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
    o Niepełnosprawności.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

● Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta Stalowej Woli,37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr 8,

● za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, platforma e PUAP,

● za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37- 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 8

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433485

E-mail

ukolek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

RODO

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail: iod@stalowawola.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. Posiada Pani/Pan prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Stalowa Wola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.