Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Miasta Stalowa Wola

156433482

E-mail

lmajcher@stalowawola.pl; kdul@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Lidia Majcher, Katarzyna Dul

Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa umożliwia udzielenia pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Stalowa Wola, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto.

Podstawa prawna

Art. 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 r. poz. 2230 ze zm.).

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (oryginał).
 • Zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (oryginał).
 • Zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał).
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny (oryginał).
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły ponad gimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły z uwzględnieniem: trybu kształcenia, przewidywanej daty ukończenia szkoły (oryginał).
 • Oryginał i kserokopię wyroku sądowego orzekającego o rozwodzie i przyznanych alimentach.
 • Zaświadczenie od komornika lub oświadczenie o otrzymywanych alimentach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku (oryginał).
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

 • osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr 8,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, platforma e PUAP,

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki,nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pok. nr 3

Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się na podstawie art.2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. 2023r. poz.2111)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie o dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

RODO

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail: iod@stalowawola.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. Posiada Pani/Pan prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Stalowa Wola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.