Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz.1429).

Świadczenie pielęgnacyjne na „nowych zasadach”.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

W związku z tym, od 1 stycznia 2024 r., tak jak dotychczas, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (wymaga),
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (wymaga).

Komu przysługuje świadczenie:

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego:

Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń, z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa opiekuna tj. jej wymiar, miejsce wykonywania, wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia( bez limitu dochodu), itp. nie mają żadnego wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Również posiadany przez opiekuna status rolnika, małżonka rolnika, czy domownika rolnika, nie stanowi żadnej przeszkody w otrzymywaniu pielęgnacyjnego na nowych zasadach, bez konieczności rezygnacji z pracy w gospodarstwie rolnym.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, przysługuje również w sytuacji, gdy opiekun dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Świadczenie pielęgnacyjne na „ starych zasadach” – prawa nabyte opiekunów.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy obecnie otrzymują świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, będą mogli otrzymywać je na dotychczasowych zasadach.

Osoby, które będą otrzymywały świadczenia opiekuńcze na „starych zasadach”, nie będą jednak mogły podjąć zatrudnienia i dorabiać do tych świadczeń. Opiekunowie, którzy nabyli prawa do końca 2023 roku, będą mogli wybrać czy pozostają na świadczeniach opiekuńczych według „starych zasad” czy przechodzą na „nowe zasady”.

Warunkiem zachowania prawa do świadczenia opiekuńczego na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2024 roku osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się już o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne osoby dorosłe.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć:

 • Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr. 8,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, platforma e PUAP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. wniosku udzielane są pod nr tel. 15 643 34 85

Podstawa prawna

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie.

Telefon kontaktowy

156433485

E-mail

ukolek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2017r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 180),
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.