Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Telefon kontaktowy

(15)643 34 85

E-mail

ukolek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek

Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do organu właściwego w celu pozyskania gminnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390).
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Zapomogę w wysokości 1 000,00 zł przyznaje się na każde urodzone od 1 stycznia 2016 r. żywe dziecko.

Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na terenie Gminy Stalowa Wola, bez przerwy przez okres co najmniej 24 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o zapomogę.

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art.22 ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji albo z jakiejkolwiek innej przyczynynie pozostaje pod stałą pieczą rodziców.

Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Zapomogę przyznaje lub odmawia przyznania Prezydent Miasta Stalowej Woli w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców lub tego z rodziców, pod którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390).
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość rodziców dziecka,
 • akt urodzenia dziecka (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis),
 • oświadczenie, że żadne z rodziców dziecka nie uzyskało ani nie ubiega się o zapomogę w innej gminie
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie wnioskodawcy na terenie miasta Stalowa Wola co najmniej od 24 miesięcy przed dniem urodzenia się dziecka,

Wniosek o zapomogę wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminu zapomoga nie przysługuje.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Sposób dostarczenia dokumentów

 • Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr 8,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Stalowej Woli

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

ul. Wolności 7

37-450 Stalowa Wola

Pok. nr 8

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433485

E-mail

ukolek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

RODO

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail: iod@stalowawola.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. Posiada Pani/Pan prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Stalowa Wola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.