Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Wydział Spraw Obywatelskich

Urzędu Miasta Stalowej Woli

ul. Wolności 7, pok. 18, 20, 28, 29, 31

Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Rejestrz Zastrzeżeń Numerów PESEL, jest modułem w którym będą odnotowywane złożone wnioski o zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia konkretnego numeru PESEL, dotyczące osób pełnoletnich z obywatelstwem polskim jak i cudzoziemców.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023 r. poz. 1394),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie okreś (Dz.U. z 2023 r. poz. 2485).

Wymagane dokumenty

Wiosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

- osobiście z dokumentem tożsamości,

- przez pełnomocnika w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej sie pokonać przeszkody, który stawi się osobiście w dowolnym organie gminy, żłoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,

- opiekun prawny albo kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek składa w dowolnym organie gminy, przedkładając orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem bądź kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Termin realizacji

zgłoszone zastrzeżenia oraz jego cofnięcie jest rejestrowane w czasie rzeczywistym

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich

Urzędu MIasta Stalowej Woli

ul. Wolności 7, pok. 18, 20. 28, 29, 31.

Opłaty

Brak

E-mail

ewidencja@stalowawola.pl, dowody@stalowawola.pl

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Należy wiedzieć, że skutki sprawne złożonego zastrzeżenia numeru PESEL będą obowiązywały od 1 czerwca 2024 r.

Jeśli nie posiadamy dostępu do internetu albo profilu zaufanego, wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia, składamy w dowolnym organie gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

PESEL można zastrzec również na stronie mobywatel.gov.pl


Zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku:

- unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości),

- rejestracji zgonu.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości, rejestruje zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia numeru PESEL.

Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: Prezydent Miasta Stalowej Woli, mający siedzibę: 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7 – w zakresie rejestracji wniosków składanych w organie dowolnej gminy w ramach zastrzeżenia numeru PESEL, cofania zastrzeżenia, wydawania zaświadczenia zawierającego odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL oraz przechowywania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej; Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Miasta Stalowej Woli można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Prezydent Miasta Stalowej Woli wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez e-mail: iod.stalowawola.pl Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO[1] w związku z przepisem szczególnym ustawy przez; Prezydenta Miasta Stalowej Woli - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, cofnięcia zastrzeżenia, i wydania zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – na podstawie art. 23e ust. 2 pkt. 2 oraz art. 23k ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji ludności; Ministra Cyfryzacji - w celu zastrzeżenia numeru PESEL, cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, wydania zaświadczenia zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń- na podstawie art. 23a i 23k ust. 5 ustawy o ewidencji ludności. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.

ODBIORCY DANYCH • Podmiotami przetwarzającymi są: -Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługę utrzymania systemu. • Dane udostępniane są do: - organów gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 23b ust. 4 ustawy o ewidencji ludności; -oraz na podstawie art. 23 m ust. 1 ustawy o ewidencji ludności do: 1) podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań; 2) podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego; 3) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy; 4) notariuszy; 5) dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 7) kredytodawców w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 8) dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640); 9) biur informacji gospodarczej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 528 i 1394)

KATEGORIE DANYCH Imię, nazwisko, numer PESEL, uzasadnienie złożenia wniosku przez pełnomocnika.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Danych zgromadzonych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL nie usuwa się. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 6 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powstał zapis.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo: - dostępu do danych osobowych, także za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 23k ustawy o ewidencji ludności; - żądania ich sprostowania; - ograniczenia przetwarzania. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH - Rejestr PESEL - Pani/Pana wniosek - pełnomocnik, kurator albo opiekun prawny, który w Pani/Pana imieniu składa wniosek.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zastrzeżenia numeru PESEL lub cofnięcia zastrzeżenia.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).