Wydawanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki / roszczenia z księgi wieczystej

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki/ roszczenia z ksiegi wieczystej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece.

Wymagane dokumenty

Wnisoek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki/roszczenia z ksiegi wieczystej

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

Pok. 35

Opłaty

Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokosci 82 zł

Telefon kontaktowy

156433435

E-mail

aczech@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Anna Czech

Tryb odwoławczy

Brak.

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@stalowawola.pl
 2. Podane dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. Związanych z realizacją wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki/ roszczenia z księgi wieczystej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami szczególnymi,
  2. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 4. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
 5. Dane mogą być udostępniane odpowiednim podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym przekazanie danych będzie konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Dane mogą zostać udostępnione tzw. podmiotom przetwarzającym Administratora, np. firma informatyczna (hostingowa).
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.
 7. Jeżeli uważa Pan/Pani, że naruszone zostały zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Tutaj dowie się Pan/Pani więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.