Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r i 2024r

← Usługi

Opis ogólny

Osoby będące odbiorcami paliw gazowych i wykorzystujące gaz ziemny jako główne źródło ogrzewania mieszkania, domu mogą ubiegać się o refundację podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).Kwota zwrotu będzie wypłacana na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto informujmy, że zgodnie z ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła – refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski można składać do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT. Natomiast po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

- osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

- gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe:

a) w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł;

b) w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się tak jak przy zasiłku rodzinnym lub dodatku osłonowym na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze póź. zm.).

● 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

2022 rok – w przypadku wniosku złożonego od 1 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.

2023 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 roku.

Kto składa wniosek:

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

● fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku;

● dowód uiszczenia opłaty za tą fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można złożyć:

● Osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr. 3,

● za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, platforma e PUAP,

● za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. wniosku udzielane są pod nr tel.15 643 34 82

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.