Dodatek osłonowy 2024

← Usługi

Opis ogólny

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta Stalowej Woli informuje, że od 1 stycznia 2024 roku ponownie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę;

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r. w przypadku wniosku za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożonego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznawany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” tzn. kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy kwota dodatku będzie niższa niż 20,00 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 3-4 osób,
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób;

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 3-4 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób;

Kwota dodatku podwyższonego przysługuje osobom ogrzewającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać osobiście w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 , pokój nr. 3 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. Internet – wniosek taki musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dodatku osłonowego udzielane są pod nr tel.15 643 34 82.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.