Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).
  • Uchwała Nr LXXV/994/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - z późn. zm..
  • Uchwała Nr LXXV/993/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stalowa Wola.

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz załączniki:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

b) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

c) decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu o bezpieczeństwie żywienia i żywności.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Do 30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

pok. 30

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o wydanie zezwolenia na alkohol.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż alkoholu w roku poprzednim składają do dnia 31 stycznia pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni i na tej podstawie naliczana jest opłata. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu o zawartości do 4,5% oraz piwa przekroczy kwotę 37.500 zł - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) przekroczy 37.500 zł - opłata również wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży. W przypadku alkoholu powyżej 18% jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 77.000 zł opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłaty podstawowe.

Opłaty o których mowa powyżej wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Terminy posiedzeń MKRPA w 2024 r.

25 styczeń

29 luty

28 marzec

25 kwiecień

23 maj

27 czerwiec

25 lipiec

29 sierpień

26 wrzesień

31 październik

28 listopad

19 grudzień

Telefon kontaktowy

156433556

E-mail

mkopera@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Kopera Monika, Ryń Dorota

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

W załącznikach - Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.