eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Stanowisko ds. nadzoru nad spółkami i dostępu do informacji publicznej

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwi Ci złożenie wniosku o udostępnienie informacji o działalności publicznej Gminy i Miasta Stalowej Woli, które nie zostały udostępione w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Tradycyjnie lub elektronicznie.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie dłżej niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd powiadomi Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację.

Miejsce załatwienia

Stanowisko ds. nadzoru nad spółkami i dostępu do informacji publicznej

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
pok. nr 5

Opłaty

Usługa może być płatna — tylko jeśli Urząd poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla Ciebie przygotować. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie Urząd.

Telefon kontaktowy

15 643 34 60

E-mail

otwartedane@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Róża Saszyna

Tryb odwoławczy

Skarga na bezczynność

Skargę należy skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Możesz złożyć skargę na bezczynność organu, jeśli np.:

 • urząd nie przekaże ci informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformuje cię o powodach opóźnienia,

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 poz. 2325), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej i odwołanie od decyzji administracyjnej

Odmowa lub umorzenie postępowania następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeśli się z nią nie zgodzisz – możesz się odwołać. Odwołanie należy skierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. Odwołanie należy dostarczyć do Prezydenta Miasta Stalowej Woli
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wystarczy, że złożysz w Urzędzie Miasta stosowne oświadczenie adresowane do Prezydenta Miasta. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Usługi powiązane

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Sprawę można załatwić od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7:30 - 15:30 z wyjątkiem dni i świąt ustawowo wolnych.

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych .
 5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.