eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

c) Uchwała Nr LXXV/994/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
  • Załączniki do wniosku:
  1. zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.
  2. zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu
  3. zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
  4. szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
  5. szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy,
  6. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

pok. 30

Opłaty

Opłata za zezwolenia jednorazowe wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty podstawowej wg art.111 ust. 2 i art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynosi:
a) 43,75 zł do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 43,75 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 175 zł powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł można ją dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie miasta Stalowej Woli.
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Telefon kontaktowy

156433556

E-mail

mkopera@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Kopera Monika, Ryń Dorota

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli lub na drodze postępowania cywilnego.

Informacje dodatkowe

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.