eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta , w oparciu o zawartą z nim umowę

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta , w oparciu o zawartą z nim umowę.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18ust. 4 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
  3. Uchwała Nr LXXV/994/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3 powyższej ustawy.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Do 30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

pok. 30

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierane są na podstawie art. 11Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynoszą:
a) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców, którzy w danym lokalu po raz pierwszy ubiegają się o zezwolenia alkoholowe. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą opłatę podstawową lub opłatę podwyższoną jeżeli roczna wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim przekroczyła:

  • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa kwotę 37.500 zł - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) kwotę 37.500 zł - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu kwotę 77.000 zł - opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Telefon kontaktowy

156433556

E-mail

mkopera@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Koper Monika, Ryń Dorota

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli lub na drodze postępowania cywilnego.