eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustalenie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz.670)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 poz. 111)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U.z 2017 poz.1467),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1961 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256).

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

lub

 1. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398), dotyczące każdego członka rodziny,
 4. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 1. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń :
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów, gdy takim się legitymuje.
 • Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.
 • Orzeczenie sądu rodzinnego ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny osoby uprawnionej występuje o ustalenie prawa do świadczeń z FA.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 3

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433491

E-mail

jparys@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Janna Parys

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 i art. 129 w związku z art. 17 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje od niniejszej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.