eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Wieloosobowe stanowisko ds. Kontroli Zarządczej i
dostępu do Informacji Publicznej

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwi Ci złożenie wniosku o udostępnienie informacji o działalności publicznej Gminy i Miasta Stalowej Woli, które nie zostały udostępione w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 361)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Tradycyjnie lub elektronicznie.

Termin realizacji

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie dłżej niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd powiadomi Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację.

Miejsce załatwienia

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ I DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
pok. nr 5

Opłaty

Usługa może być płatna — tylko jeśli Urząd poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla Ciebie przygotować. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie Urząd.

Telefon kontaktowy

15 643 34 60

E-mail

otwartedane@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Róża Saszyna, Monika Kułaga

Tryb odwoławczy

Tylko w przypoadku wydania decyzji.

Jeśli jesteś niezadowolony z wydanej decyzji możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Odwołanie musisz dostarczyć do Prezydenta Miasta, to on prześle dokumenty do SKO.
Pamiętaj! Masz na to 14 dni od dnia odebrania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wystarczy, że złożysz w Urzędzie Miasta stosowne oświadczenie adresowane do Prezydenta Miasta. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Usługi powiązane

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Sprawę można załatwić od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7:30 - 15:30 z wyjątkiem dni i świąt ustawowo wolnych.

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych .
  5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.