eUrząd Miasta Stalowej Woli

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na posiadanie psa rasy groźnej.

Podstawa prawna

  1. Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną.
  2. Załącznik:
  • rodowód psa
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Wydanie decyzji, po przeprowadzeniu wizji w miejscu utrzymywania psa (psów) ? do miesiąca czasu.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 41

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 82 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank PKO BP w Stalowej Woli Nr 06102049130000920201174630.

Telefon kontaktowy

156433418

E-mail

jdrabik@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Jakub Drabik

Tryb odwoławczy

Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli ,do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dwóch egzemplarzach.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy