eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wyprawka szkolna

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umozliwia złożenie wniosku o wyprawkę szkolną.

Podstawa prawna

 1. art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018 poz.1457,1560,1669 i 2245 oraz z 2019 poz.730);
 2. Uchwała Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
  i materiałów edukacyjnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Miejsce załatwienia

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Telefon kontaktowy

156433482

E-mail

imajcher@stalowawola.pl, asowa@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Lidia Majcher, Anna Sowa

Informacje dodatkowe

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu do dnia 4 lipca 2019 roku.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020,
 • nazwę i adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych,
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i/lub materiały edukacyjne.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy