eUrząd Miasta Stalowej Woli

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 t.j.),
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 100 ze zm.),

Wymagane dokumenty

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Termin załatwienia sprawy do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój 41

Opłaty

  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł, podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Nr 06102049130000920201174630.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17zł.
  3. Opłata za wycenę działki podlegającej przekształceniu przez rzeczoznawcę majątkowego( wysokość w zależności od przetargu przeprowadzonego na wykonywanie tej usługi przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego).

Telefon kontaktowy

156433418

E-mail

jdrabik@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Jakub Drabik

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.