eUrząd Miasta Stalowej Woli

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 653 t.j.),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Oświadczenie osoby o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Niezwłocznie po otrzymaniu formularza utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

I piętro, pokój nr 20

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433442

E-mail

estrzalkowska@stalowawola.pl, gsmietanska@stalowawola.pl, kbrodowska@stalowawola.pl, asrodek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Strzałkowska Ewa, Śmietańska Grażyna, Brodowska-Skrzat Katarzyna, Środek Aneta

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Informacje dodatkowe

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:

  • organowi dowolnej gminy
  • Policji
  • innemu organowi administracji publicznej
  • placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego
Dokumenty do pobrania dla tej sprawy