eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wpisanie do stałego rejestru wyborców

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

Podstawa prawna

  • art. 18 § 9/ art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 t.j.)

Wymagane dokumenty

Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie miasta Stalowa Wola.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

W terminie 5 dni sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wolności 7

I piętro, pokój nr 28

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433423

E-mail

bpilat@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Beata Piłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Stalowej Woli wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Stalowej Woli bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.

Wyborcy stale zamieszkali w Stalowej Woli pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Stalowej Woli mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy