eUrząd Miasta Stalowej Woli

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców (osobowo-adresowych)

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców (osobowo-adresowych).

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 1382 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestry PESEL,
  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  • Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wolności 7

I piętro, pokój nr 18

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczących jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców wynosi 31 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: BANK PKO BP Odział w Stalowej Woli, nr rachunku 49 1020 4391 0000 6302 0187 4031 z zaznaczeniem „ opłata za udostępnienie danych”.Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Telefon kontaktowy

15 6433440, 15 6433422

E-mail

aostrowska@stalowawola.pl, amikolajczyk@stalowawola.pl, mmlynarska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Ostrowska Agata, Mikołajczyk Agnieszka, Młynarska Marta

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.