eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do organu właściwego w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 111).

Wymagane dokumenty

  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Uwierzytelniona kopia dowodu osobistego osoby wnioskującej o zasiłek pielęgnacyjny.
  • Oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS, KRUS.
  • Oświadczenie o załączeniu orzeczenia o niepełnosprawności i wniesieniu/ nie wniesieniu odwołania do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37- 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 8

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433485

E-mail

ukolek@stalowawola.pl, rszyszka@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek, Romana Szyszka

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy