eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do organu właściwego w celu pozyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111).
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - wypełniony wniosek o uzyskanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wg opracowanego wzoru przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego do wykorzystania przez organy właściwe - wzór wniosku zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego ministra ds. rodziny, dostępny w:

 • Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Świadczeń Rodzinnych
 • Biuletynie Informacji Publicznej
 • w systemie teleinformatycznym.

Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny,
 • zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - kopia,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany - kopia,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne - kopia,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - kopia,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku gdy opiekun faktyczny występuje o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - kopia,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - kopia,
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2094), w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej - kopia,
 • karta pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy’’ i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy – kopia,

Uzyskanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - kopie.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 8

Opłaty

Nie dotyczy

Telefon kontaktowy

156433485

E-mail

ukolek@stalowawola.pl, rszyszka@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek, Romana Szyszka

Tryb odwoławczy

Od decyzji możesz się odwołać. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, napisz i zaadresuj swoje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ale dostarcz je do Urzędu Miasta Stalowej Woli. To Prezydent Miasta musi przekazać Twoje odwołanie do Tarnobrzegu lub, możesz zrzec się prawa do odwołania. Wystarczy, że dostarczysz do Urzędu Miasta Stalowej Woli oświadczenie w tej sprawie. Zaadresuj je do Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Po zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja natychmiast stanie się ostateczna i prawomocna.

Pamiętaj – na napisanie odwołania lub zrzeczenie się prawa do odwołania masz 14 dni od dnia doręczenia decyzji (za dzień doręczenia uważa się dzień, w którym odebrano przesyłkę od listonosza/kuriera lub dzień, w którym odebrano decyzję osobiście z poczty lub urzędu).