eUrząd Miasta Stalowej Woli

Informacja w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

← Usługi

Opis ogólny

Umożliwienie złożenia wniosku do organu właściwego w celu pozyskania świadczenia ,, Za życiem’’.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem’’ (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1860).

Wymagane dokumenty

  1. Zaświadczenie potwerdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
  2. Zaświadczenie lekarskie/ zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie. Decyzje wydawane są w terminie ok. 1 miesiąca od rozpatrzenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 8

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433485

E-mail

ukolek@stalowawola.pl, rszyszka@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Urszula Kołek, Romana Szyszka

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.