eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwa złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyznanie zasiłku szkolnego.

Podstawa prawna

Art. 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • Zaświadczenia z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości dochodów -oryginał,
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (oryginał),
  • Zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał),
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny (oryginał),
  • Oryginał i kserokopię decyzji i odcinka renty / emerytury/świadczenia przedemerytalnego,
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o formie prowadzonej działalności i o osiągniętych dochodach z prowadzonej działalności (oryginał),
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie uwzględniającej tryb kształcenia (oryginał),
  • Zaświadczenie ze szkoły wyższej lub oświadczenie o trybie kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny) z uwzględnieniem : kwoty pobieranego stypendium socjalnego i naukowego)-oryginał,
  • Oryginał i kserokopię dokumentów potwierdzających otrzymywanie alimentów,
  • Oryginał i kserokopie innych dokumentów np. akt zgonu, protokół policyjny.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Zgodnie z Art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.) oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ( t.j Dz. U. 2017 poz.1257).

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 11

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433482

E-mail

asowa@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Anna Sowa

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ( t.j Dz. U. 2017 poz.1257).

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy