eUrząd Miasta Stalowej Woli

Karta Dużej Rodziny

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do organu właściwego w celu pozyskania Karty Dużej Rodziny.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1390).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2019 r., poz. 99).

Wymagane dokumenty

W przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani nie posiada ograniczonej władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie. Karty wydawane są w terminie ok.1miesiąca od rozpatrzenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 11

Opłaty

Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Telefon kontaktowy

156433484

E-mail

mpedlowska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Mieczysława Pędlowska

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.