eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

← Usługi

Opis ogólny

Od 1 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego wynika to ze zmiany ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r.,poz. 984) w której wprowadzono definicję „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”.Usługa umożliwa złożenie wniosku wraz z załącznikami określonymi w przepisach prawa o przyznanie dodatku energetycznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U.z 2018 r.,poz. 755 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego ,
  • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym ( obowiązująca),
  • obowiązująca decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowym.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja wydana jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

Pokój nr 11

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433482

E-mail

imajcher@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Lidia Majcher

Tryb odwoławczy

Od decyzji można się odwołać (nie wstrzymuje to wypłaty dodatku ), w terminie 14 dni o daty otrzymania decyzyji. Żeby skorzystać z takiego prawa należy napisać odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Urzędu Miasta .To Prezydent Miasta Stalowej Woli musi przekazac odwołanie do Tarnobrzegu.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy